Download 108 fonts SVN

Đây là 108 fonts (81 typefaces) từ lúc mình bắt đầu Việt hóa (2013) đến đầu năm 2015. Các font mới hơn sẽ được cập nhật từng bài viết, các bạn hãy download từng font một nhé.

LOG: (Cập nhật ngày 13/05/2017) Sửa lỗi thiếu dấu, sai dấu cho nhiều font chữ, loại bỏ một số font không cần thiết. Lưu ý, các bộ font tổng hợp 136 fonts SVN đang lưu hành trên các trang khác là bản cũ, có một số font lỗi hoặc sai dấu. Các bạn vui lòng download font chính chủ từ www.svnfont.com để luôn được cập nhật font mới nhất.


Danh sách fonts:

STTTên fontSLSTTTên fontSLSTTTên fontSL
1SVN-A Love Of Thunder131SVN-Good Dog161SVN-Russell1
2SVN-Adam Gorry132SVN-Gretoon162SVN-SAF1
3SVN-Agency FB233SVN-Harabaras163SVN-Sansation1
4SVN-Amperzand134SVN-Helves464SVN-Segoe Print1
5SVN-Androgyne135SVN-Helvetica Neue665SVN-Segoe Script1
6SVN-Apple136SVN-Hemi Head166SVN-Sliced1
7SVN-Appleberry137SVN-Hole Hearted167SVN-Snail1
8SVN-Aptima438SVN-Holidays168SVN-Sofia1
9SVN-Avo439SVN-International169SVN-Square1
10SVN-Bear140SVN-KG Ten Thousand Reasons170SVN-Student1
11SVN-Beast141SVN-Kimberley171SVN-The Voice3
12SVN-Bershire Swash142SVN-Linux Libertine472SVN-Titillium3
13SVN-Billo143SVN-Lobster173SVN-Transformer1
14SVN-Bira144SVN-Moon Star174SVN-Trebuchets1
15SVN-Birth Of A Hero145SVN-Motion Picture175SVN-Vanessas Valentine1
16SVN-Blade Runner146SVN-Mutlu176SVN-Whimsy1
17SVN-Book Antiqua447SVN-Neogrey177SVN-Yahoo1
18SVN-Bradley Hand148SVN-Newton178SVN-Zebra1
19SVN-Café Lounge 19149SVN-Nickel179SVN-Zero1
20SVN-Carington150SVN-Olivier180SVN-Block1
21SVN-Channel151SVN-Poky's181SVN-Blue1
22SVN-Comic Sans MS152SVN-Prima1
23SVN-Cookie153SVN-Ready1
24SVN-Cookies154SVN-Redressed1
25SVN-Dancing Script155SVN-Reliant1
26SVN-Elle NovaC Extra Light156SVN-Revolution1
27SVN-FFF Tusj157SVN-Rex1
28SVN-Fiolex Girls158SVN-Riesling1
29SVN-Franko159SVN-Rocker1
30SVN-Gidry160SVN-Rounded1


NẾU BẠN ĐÃ DOWNLOAD TRƯỚC 13/05/2017, BẠN VUI LÒNG DOWNLOAD LẠI RỒI CÀI ĐÈ VÀO MÁY TÍNH NHÉ. THANKS!

Tải về: (cập nhật ngày 13/05/2017)

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.