[Việt hóa] SVN-Water (2 fonts)

Font info:
Water is a rounded hand-printed font ideal for graphic project. 
Usage recommendations : Title, short text, children’s book, poster, book cover, brochure, label, magazine...

Nhà thiết kế: Ewen Prigent
Nhà phát hành: La Boîte Graphique
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular & Bold

Font đang được bán tại Myfonts
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.


Tải về:
- Google Drive
- Box

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.