[Việt hóa] SVN-Just Sunday

Just Sunday is modern feminine font, every single letters have been carefully crafted to make your text looks beautiful. With modern script style this font will perfect for many different project ex: logo, photography, watermark, quotes, blog header, poster, wedding, branding, logo, fashion, apparel, letter, invitation, stationery, etc...

Nhà thiết kế: dharmas Std
Nhà phát hành: dharmas Std
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa cung cấp miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.
Hãy mua bản quyền trước khi sử dụng.

Tải về:

About STYLEno.1 Fonts

Cung cấp font Việt hóa Miễn phí và Trả Phí.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét