HomeTổng hợpOthers[Việt hóa] SVN-Golden Youth (2 fonts)

[Việt hóa] SVN-Golden Youth (2 fonts)

Introducing the Golden Youth Font Duo; A stylish & modern harmony of sans & script typefaces. With a tall condensed sans-serif font and a free-flowing script companion, Golden Youth offers beautiful contrasting typography for a diversity of design projects, including; logos & branding, packaging design, social media posts, advertisements & product designs.
Nhà thiết kế: Set Sail Studios
Nhà phát hành: Set Sail Studios
Kiểu: Caps & Script
Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân.

Tải về:
Link 1
Link 2

Bài viết liên quan