HomeTổng hợpScript & Handwrite[Việt hóa] SVN-Bruselo Script

[Việt hóa] SVN-Bruselo Script

Bruselo script calligraphy brush modern, stylish smooth hands, which in chant through the softness of fur brush, a blend of classic and modern touch and elegant. Can be used for various purposes.such as the title, signature, logo, correspondence, t-shirts, wedding invitations, letterhead, signage, labels, newsletters, posters, badges, etc. Bruselo Script features 389 glyphs and has given PUA unicode also support in pragram, Adobe Illustrator CS, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw version X, Microsoft Word, Language Support: Albanian, Basque, Breton, Chamorro, Dutch, English, Frisian, Galician, German, Italian, Malagasy, Portuguese, all european languages that are based on latin alphabet.


Nhà thiết kế: Joelmaker
Nhà phát hành: Creative Studio
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts

Font đang được bán trên Creative Market
Phiên bản Việt hóa miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân
Mua bản quyền từ tác giả trước khi sử dụng

Để sử dụng các ký tự thay thế, bạn cần Illustrator, Indesign, Corel X6-7…
Tải về:
 – Box

Thích STYLEno.1 Fonts trên Facebook.

Bài viết liên quan